Page 15 - Kayseri Eczacı Odası
P. 15

TİTANYUM HAVAN     Sayılan maddeler gerekl statüyü kazandıkları tar hten t baren 1 ay ç nde GSS g r ş b ld rges  le
     tesc ller n yaptırdıkları zaman genel sağlık s gortalısı sayılacaklardır.

     5510 S. Kanun’un m.60/1-c hükümlerine göre aylık alanlar (2022 sayılı Kanun gereğince 65 yaş aylığı alanlar,
     1005 sayılı Kanun gereğince vatani hizmet tertibinden aylık alanlar, 3292 sayılı Kanun gereğince nakdi
     tazminat veya aylık alanlar, harp malülü veya terör mağduru aylığı alanlar, Dünya, Olimpiyat ve Avrupa
     şampiyonluğu kazanmış kişiler), aylığa hak kazandıkları tarihten itibaren herhangi bir bildirime gerek
     olmadan genel sağlık sigortalısı sayılırlar .


     6111 sayılı Kanunla genel sağlık sigortası kapsamına alınmış üniversitede öğrenim gören yabancı uyruklu
     öğrenciler, yüksek öğrenimleri süresince GSS kapsamındadırlar . Bahsedilen yabancı uyruklu öğrenciler,
     yüksek öğrenimlerine başladıkları tarihten itibaren bir ay içerisinde üniversiteleri tarafından GSS giriş
     bildirgesiyle sosyal güvenlik kurumuna bildirilir (5510 S.Kanun m.61/6).

     Stajyer avukatlar, avukatlık stajları devam ettiği sürece GSS kapsamındadırlar, bu stajyerler staja
     başladıkları tarihten itibaren bir ay içerisinde Türkiye Barolar Birliği tarafından GSS giriş bildirgesiyle sosyal
     güvenlik kuruma bildirilirler (5510 S. Kanun m. 61/7) .

     Genel sağlık sigortalılığının sona ermesi.

     Genel sağlık sigortalılığı, sigortalı olma şartlarının sona ermesi, sigortalının yerleşim yerinin Türkiye dışına
     taşınması veya sigortalının ölümü ile sona erecektir (5510 S. Kanun m. 92/3, Yönetmelik m. 10) .


     İş sözleşmesi ile çalışanlar (5510 S. Kanun m. 4/1-a) sigortalılıklarının sona erdiği tarihten itibaren 10 gün
     süreyle GSS’den yararlanırlar, geriye dönük olarak son 1 yılda 90 gün zorunlu sigortalılıkları varsa
     sigortalılıklarını yitirdikleri tarihten itibaren prim borcunun olup olmadığına bakılmaksızın bakmakla
     yükümlü olduğu kişiler dahil 90 gün süre ile GSS’den yararlanırlar (5510 S. Kanun m. 67/4) . Lise ve dengi
     okullarda öğrenim gören bakmakla yükümlü olunan kişi veya hak sahibi olan çocuklar 20 yaşını
     doldurdukları tarihi geçmemek kaydıyla öğrenimleri bitirdikten itibaren 120 gün GSS kapsamındadırlar
     (5510 S. Kanun 67/4).


     5510 S. Kanun 4/1-b ve 4/1-c’li genel sağlık sigortalılar için sigortalılığın sona erdiği tarihten itibaren genel
     sağlık sigortalılığı sona erer (Yönetmelik m.10/3), ancak 10 gün içerisinde herhangi bir sosyal sigorta ilişkisi
     kurulmazsa GSS’nin zorunluluk ilkesi gereği yeniden kapsam dahilinde olacaklardır .


      Güzel / Okur / Caniklioğlu, s. 948. Alper, s. 300. Güzel / Okur / Caniklioğlu, s. 948; Alper, s. 300. Güzel / Okur / Caniklioğlu, s. 948.
      RG., 23.07.1965, S. 12056. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu.
      Tuncay / Ekmekçi, Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, s. 511; Alper, s. 300.
      Güzel / Okur / Caniklioğlu, s. 949; Tuncay / Ekmekçi, Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, s. 511.
      R.G., 27.05.1983, S. 18059. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu.
      Tuncay / Ekmekçi, Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, s. 512.
      Mustafa Kuruca, Genel Sağlık Sigortası, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2012, s. 231; Güzel / Okur /
     Caniklioğlu, s. 949.
      Kuruca, s. 232; Güzel / Okur / Caniklioğlu, s. 950.
      Tuncay / Ekmekçi, Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, s. 512-513; Şakar, s. 380.
      Tuncay / Ekmekçi, Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, s.513; Arıcı, Türk Sosyal Güvenlik Hukuku s. 422; Seda Topgül, “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
     Sigortası Kanununda Kadının Durumu”, Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Yönetim ve Ekonomi, Cilt 19, S. 2, 2012, s. 307.
      Tuncay / Ekmekçi, Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, s. 513.


                                                     14
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20