Page 13 - Kayseri Eczacı Odası
P. 13

TİTANYUM HAVAN            GENEL SAĞLIK


            SİGORTASI KAVRAMI


                        Norm ve standart b rl ğ bulunmayan dağınık, farklı kal te ve
                        n tel kte olan sağlık h zmetler n n, srafa ve kötüye kullanılır
                        olması sebeb yle yen den yapılanması ht yacı olmuştur.

                        1982 Anayasası'nın 56.maddesinde, herkesin hayatını, beden ve ruh
                        sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde
                        tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla
                        sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini
                        düzenleme görevi devlete ait olup sağlık hizmetlerinin yaygın bir
                        şekilde yerine  getirilmesi için kanunla GSS kurulabileceği
                        belirtilmiştir.


                        Sağlık güvencesinde vatandaşlar arasında farklı, adil olmayan,
      Ecz. Özlem KÖSE
                        dengesiz, norm ve standart birliği oluşmamış, hastalık güvencesi
      Özel Hukuk B l m Uzmanı 12. Bölge Kayser  açısından soysal güvenlik şemsiyesi altında bulunmayan
      Ecz. Odası Yönet m Kurulu 2.Başkanı
                        vatandaşların olması genel sağlık sigortası reformu yapılması
                        ihtiyacını doğurmuştur.

     Doktrinde GSS'nin sağlık hizmeti veren bir sigorta
     kolu olmayıp, sağlık hizmetlerinin finansmanını
     sağlayan bir sigorta kolu olduğu savunulmaktadır. Bu
     görüşten faklı olarak, GSS'nın bir sigorta kolu
     olmadığı, sağlık hizmetlerinin sağlanması ve
     finansmanıyla ilgili bir soysal politika tercihi olduğu,
     ödenenin primden ziyade bu hizmete yönelik vergi
     niteliğinde olduğu da savunulmaktadır.


     GSS, “bütün vatandaşların koruyucu ve tedavi edici
     tıbbi hizmetler bakımından sosyal sigorta sistemi ile
     sigortalanmasıdır”. GSS, ülkede yaşayan herkese
     koruyucu ve tedavi edici sağlık güvenliği sağlamayı,
     hastalanma durumunda hastalığın sonuçlarına göre
     soysal güvenlik sağlamayı amaçlayan bir sistemdir.

     5510 S.Kanunun m.3/8 de, GSS, kişilerin öncelikle
     sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile
     karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların
     finansmanını sağlayan sigortayı ifade eder şeklinde
     tanımlanmaktadır.     A.Can Tuncay / Ömer Ekmekçi, Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, Yenilenmiş 16.Baskı, Beta Yayınları, İstanbul 2013, s. 489.
      Tuncay / Ekmekçi, Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, s. 491; Sümeyye Özmen, Genel Sağlık Sigortasının Özel Sağlık Hizmeti Sunucularına ve Hasta
     Memnuniyetine Olan Etkileri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa 2013, s. 27.
      K a d i r  A r ı c ı ,  “ G e n e l  S a ğ l ı k  S i g o r t a s ı n d a  G e l i r  Te s t i  M e s e l e s i  v e  Ç ö z ü m ü ” ,  S i c i l  İ ş  H u k u k u  D e r g i s i ,  s .  2 9 ,
     https://www.mess.org.tr/media/files/6555_X6YQIV063Isicil_34.indd.pdf (E.T. 30.3.2017).
      Tuncay / Ekmekçi, Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, s. 496.
      Müjdat Şakar, Sosyal Sigortalar Uygulaması, Yenilenmiş ve Genişletilmiş 11.Baskı, Beta Yayınları, İstanbul 2014, s. 354.
      Kadir Arıcı, Türk Sosyal Güvenlik Hukuku, Gazi Kitabevi,Ankara 2015, s. 409.
      Kadir Arıcı, Türk Sosyal Güvenlik Hukuku, s. 409.


                                                     12
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18